Còn room ngoại, còn cơ hội tăng thị giá

Còn room ngoại, còn cơ hội tăng thị giá

Đề nghị mua chi phối CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco) của The Class Hyosung đã giúp thị giá cổ phiếu...