Đại biểu quốc hội: Phải cẩn trọng khi đưa ý kiến lên internet

Đại biểu quốc hội: Phải cẩn trọng khi đưa ý kiến lên internet

Hội thảo Báo chí với hoạt động của Đại biểu Quốc hội

Hội thảo Báo chí với hoạt động của Đại biểu Quốc hội

Đại biểu phải lắng nghe, quan sát mạng xã hội

Đại biểu phải lắng nghe, quan sát mạng xã hội

Đại biểu Quốc hội nên ứng xử như thế nào trên mạng xã hội?

Đại biểu Quốc hội nên ứng xử như thế nào trên mạng xã hội?

Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Quốc hội với báo chí

Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Quốc hội với báo chí

Truyền thông là 'cầu nối' giữa người dân với Quốc hội

Truyền thông là 'cầu nối' giữa người dân với Quốc hội

Truyền thông, mạng xã hội có tác động rất lớn đối với ĐBQH

Truyền thông, mạng xã hội có tác động rất lớn đối với ĐBQH

Đại biểu Quốc hội nên ứng xử như thế nào trên mạng xã hội?

Đại biểu Quốc hội nên ứng xử như thế nào trên mạng xã hội?

Đại biểu Quốc hội nên ứng xử như thế nào trên mạng xã hội?

Đại biểu Quốc hội nên ứng xử như thế nào trên mạng xã hội?

Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Quốc hội và các cơ quan báo chí

Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Quốc hội và các cơ quan báo chí