Gia Lai chú trọng phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số

Gia Lai chú trọng phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số

Tỉnh Gia Lai có số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm gần 25% tổng số đảng viên toàn tỉnh. Đội...