Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam

Khả năng đặc biệt của xuồng cao tốc Metal Shark Việt Nam

Khả năng đặc biệt của xuồng cao tốc Metal Shark Việt Nam

Mỹ chuyển 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam

Mỹ chuyển 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 chiếc xuồng tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 chiếc xuồng tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam

Hoa Kỳ bàn giao 6 xuồng tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam

Hoa Kỳ bàn giao 6 xuồng tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam

Hoa Kỳ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam

Hoa Kỳ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam