Gia Lai: Đình chỉ 2 nữ hộ sinh truyền nhầm nhóm máu cho bệnh nhân

Gia Lai: Đình chỉ 2 nữ hộ sinh truyền nhầm nhóm máu cho bệnh nhân

Hai nữ hộ sinh này đã truyền nhầm nhóm máu A cho bệnh nhân có nhóm máu B khiến bệnh nhân này phải cấp cứu gấp.