Hoàn thiện chế định giám định tư pháp trong tố tụng hình sự

Hoàn thiện chế định giám định tư pháp trong tố tụng hình sự

Mới: Các trường hợp văn phòng luật sư bị thu hồi giấy phép

Mới: Các trường hợp văn phòng luật sư bị thu hồi giấy phép

Bản tin Kiểm sát ngày 10/10

Bản tin Kiểm sát ngày 10/10

Ngành kiểm sát thực hiện cải cách tư pháp

Sửa đổi một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

Sửa đổi một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

VKSND huyện Châu Thành với công tác đào tạo cán bộ tại chỗ

VKSND huyện Châu Thành với công tác đào tạo cán bộ tại chỗ

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

Bản tin Kiểm sát ngày 05/10

Bản tin Kiểm sát ngày 05/10

Bị buộc thôi việc chưa hết 3 năm, chưa được hành nghề luật sư

Bị buộc thôi việc chưa hết 3 năm, chưa được hành nghề luật sư

Tổng hợp quyền, nghĩa vụ của người đại diện của người bị buộc tội dưới 18 tuổi

Tổng hợp quyền, nghĩa vụ của người đại diện của người bị buộc tội dưới 18 tuổi

Bản tin Kiểm sát ngày 27/9

Bản tin Kiểm sát ngày 27/9

Quyền của bị hại trong tố tụng hình sự

Quyền của bị hại trong tố tụng hình sự

Tăng cường quản lý giá bán điện tại các khu vực có nhà cho thuê

Tăng cường quản lý giá bán điện tại các khu vực có nhà cho thuê

VKSND tối cao Hội thảo góp ý đề cương sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự

VKSND tối cao Hội thảo góp ý đề cương sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự

Hội thảo góp ý đề cương sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự

Hội thảo góp ý đề cương sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự

Ứng dụng Exel theo dõi việc Tòa án ra, gửi quyết định về thi hành án hình sự

Ứng dụng Exel theo dõi việc Tòa án ra, gửi quyết định về thi hành án hình sự

Ứng dụng Exel theo dõi việc Tòa án ra, gửi quyết định về thi hành án hình sự

Ứng dụng Exel theo dõi việc Tòa án ra, gửi quyết định về thi hành án hình sự

Bản tin Kiểm sát ngày 14/9

Bản tin Kiểm sát ngày 14/9