Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm: 'Trọng tài' xử lý vi phạm

Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm: 'Trọng tài' xử lý vi phạm

Kiểm nghiệm thực phẩm: Làm sao để tránh hình thức?

Kiểm nghiệm thực phẩm: Làm sao để tránh hình thức?

Nâng cao năng lực kiểm nghiệm đối với tuyến địa phương

Nâng cao năng lực kiểm nghiệm đối với tuyến địa phương

Nâng cao năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Nâng cao năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Để thực phẩm được an toàn: Công tác kiểm nghiệm cần được nâng cao

Để thực phẩm được an toàn: Công tác kiểm nghiệm cần được nâng cao

Việt Nam có hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm hiện đại

Việt Nam có hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm hiện đại

Kiểm nghiệm thực phẩm ở địa phương chưa thống nhất và chính xác

Kiểm nghiệm thực phẩm ở địa phương chưa thống nhất và chính xác

Vì sao cùng một mẫu thực phẩm nhưng kết quả kiểm nghiệm lại khác nhau?

Vì sao cùng một mẫu thực phẩm nhưng kết quả kiểm nghiệm lại khác nhau?

55 đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

55 đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

55/63 đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm Việt Nam đạt chuẩn ISO

55/63 đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm Việt Nam đạt chuẩn ISO

Kiểm nghiệm thực phẩm- công cụ duy nhất kiểm soát thực phẩm an toàn

Kiểm nghiệm thực phẩm- công cụ duy nhất kiểm soát thực phẩm an toàn

55/63 đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm đạt chuẩn ISO

55/63 đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm đạt chuẩn ISO

Nâng cao năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Nâng cao năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Nhiều hạn chế trong công tác kiểm nghiệm thực phẩm

Nhiều hạn chế trong công tác kiểm nghiệm thực phẩm

Phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm quan trọng như thế nào đối với công tác hậu kiểm?

Phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm quan trọng như thế nào đối với công tác hậu kiểm?

Phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm quan trọng như thế nào đối với công tác hậu kiểm?

Phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm quan trọng như thế nào đối với công tác hậu kiểm?

Nâng cao năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Nâng cao năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

14 đơn vị có quyền kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập

14 đơn vị có quyền kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập

Những doanh nghiệp được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Những doanh nghiệp được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 3 năm

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 3 năm

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 3 năm

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 3 năm

Hà Nội: 'Khắc tinh' của thực phẩm bẩn sẽ thường xuyên đi 'tuần tra'

Hà Nội: 'Khắc tinh' của thực phẩm bẩn sẽ thường xuyên đi 'tuần tra'

Cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

Cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

Cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu đến ngày 30/9/2018

Cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu đến ngày 30/9/2018

Cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu đến ngày 30/9/2018

Cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu đến ngày 30/9/2018