Thầy Mười Cùi - Huyền thoại Hắc Long võ phái

Thầy Mười Cùi - Huyền thoại Hắc Long võ phái

Một người đàn ông không còn ngón chân và ngón bàn tay trái nào, chỉ trơ trọi một đoạn ngón trỏ và ngón cái...