Lính cứu hỏa bị trăn khổng lồ 5 m kẹp cứng khi trình diễn

Lính cứu hỏa bị trăn khổng lồ 5 m kẹp cứng khi trình diễn

Khuôn mặt của lính cứu hỏa đỏ rực, khá căng thẳng và giống như đang khó thở khi bị trăn khóa cứng.