Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy V, công nhận 2 xã 'An toàn khu' tại Quảng Nam

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy V, công nhận 2 xã 'An toàn khu' tại Quảng Nam

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu V

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu V

2 xã ở Quảng Nam được công nhận xã 'An toàn khu'

2 xã ở Quảng Nam được công nhận xã 'An toàn khu'

Khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy V

Khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy V

Khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu 5

Khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu 5

Khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu V

Khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu V

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy V tại Quảng Nam

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy V tại Quảng Nam