Ô nhiễm bụi rõ nhất tại các trục giao thông và khu công nghiệp.

Ô nhiễm bụi rõ nhất tại các trục giao thông và khu công nghiệp.

Theo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa giao cơ quan này thực hiện Chương trình quan trắc...