Bên Bác lòng ta trong sáng hơn!

Bên Bác lòng ta trong sáng hơn!

Triển lãm 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc'

Triển lãm 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc'

Tư liệu quý 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc'

Tư liệu quý 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc'

Triển lãm 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc'

Triển lãm 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc'

Nhiều tư liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc

Nhiều tư liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân tộc

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân tộc

Trưng bày tư liệu quý về 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc'

Trưng bày tư liệu quý về 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc'

Khai mạc triển lãm 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc'

Khai mạc triển lãm 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc'

Triển lãm 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc'

Triển lãm 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc'

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: Dấu ấn slogan đối ngoại mang đậm bản sắc dân tộc

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: Dấu ấn slogan đối ngoại mang đậm bản sắc dân tộc