Kho tổng hợp chất lượng tốt toàn diện

Kho tổng hợp chất lượng tốt toàn diện

Là đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản nhiều chủng loại hàng hóa, trong những...