Du khách tố voi bị ngược đãi, bóc lột ở nhiều khu du lịch tại Đà Lạt

Du khách tố voi bị ngược đãi, bóc lột ở nhiều khu du lịch tại Đà Lạt

Chế độ ăn kham khổ, áp đặt khẩu phần ăn như ý muốn của cơ sở du lịch, giam cầm băng xích sắt, bóc lột sức...