Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Ngày 8-10, tại TP Đà Nẵng, Dự án hỗ trợ bệnh nhân ung thư muối (Salt Cancer Iniyiative - SCI) phối hợp với...