Ấn tượng hàng hóa Việt Nam tại hội chợ quốc tế FACIM ở Mozambique

Ấn tượng hàng hóa Việt Nam tại hội chợ quốc tế FACIM ở Mozambique

Tại Hội chợ, nhiều doanh nghiệp sở tại quan tâm tìm hiểu các đầu mối cụ thể của Việt Nam để xúc tiến hợp...