Cùng hành động để giảm rác thải nhựa

Cùng hành động để giảm rác thải nhựa

Ô nhiễm đại dương, chủ yếu là rác thải nhựa được xem là thách thức môi trường lớn thứ 2, sau biến đổi khí...