Audrey Hepburn quan niệm về tình yêu và hôn nhân: Đã đúng người sẽ không bao giờ sai thời điểm

Audrey Hepburn quan niệm về tình yêu và hôn nhân: Đã đúng người sẽ không bao giờ sai thời điểm

Trải qua đến 7 mối tình, mỗi cuộc hôn nhân đã đi qua của người đẹp này lại cho ta những cái nhìn sâu sắc.