Nâng cao tính độc lập kiểm toán viên tiếp cận từ đơn vị được kiểm toán

Nâng cao tính độc lập kiểm toán viên tiếp cận từ đơn vị được kiểm toán

Bài viết nghiên cứu về tính độc lập kiểm toán theo hướng tiếp cận cảm nhận của đơn vị được kiểm toán với kỳ...
Các nhân tố tác động đến sử dụng thông tin chi phí tại doanh nghiệp miền Nam - Việt Nam

Các nhân tố tác động đến sử dụng thông tin chi phí tại doanh nghiệp miền Nam - Việt Nam

Kế toán môi trường tại các doanh nghiệp và một số đề xuất

Kế toán môi trường tại các doanh nghiệp và một số đề xuất

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam góp phần phát triển hoạt động kiểm toán độc lập

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam góp phần phát triển hoạt động kiểm toán độc lập

Quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế đối với kế toán công

Quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế đối với kế toán công

Một số vấn đề tác động đến thực hành kế toán quản trị môi trường

Một số vấn đề tác động đến thực hành kế toán quản trị môi trường

Một số vấn đề về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Một số vấn đề về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Đổi mới nội dung các môn học kế toán trong đào tạo chuyên ngành kiểm toán

Đổi mới nội dung các môn học kế toán trong đào tạo chuyên ngành kiểm toán

Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính từ quan điểm kiểm toán viên

Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính từ quan điểm kiểm toán viên

Kế toán, kiểm toán Việt Nam - Đổi mới toàn diện, vững bước tương lai

Kế toán, kiểm toán Việt Nam - Đổi mới toàn diện, vững bước tương lai

Kiểm toán độc lập và vai trò trong nền kinh tế thị trường

Kiểm toán độc lập và vai trò trong nền kinh tế thị trường

Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

VACPA phát hành sách Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt)

VACPA phát hành sách Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt)

Đạo đức hành nghề kiểm toán*

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến độ tin cậy của thông tin tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến độ tin cậy của thông tin tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tranh của học sinh Việt Nam được triển lãm tại Bảo tàng quốc gia Nhật

Tranh của học sinh Việt Nam được triển lãm tại Bảo tàng quốc gia Nhật

Tranh của học sinh Việt Nam được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Nhật Bản

Tranh của học sinh Việt Nam được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Nhật Bản

Tác phẩm hội họa của học sinh Việt Nam được trưng bày tại Nhật Bản

Tác phẩm hội họa của học sinh Việt Nam được trưng bày tại Nhật Bản

Tranh của học sinh Việt Nam được triển lãm tại Nhật Bản

Tranh của học sinh Việt Nam được triển lãm tại Nhật Bản

Tranh của học sinh Việt Nam được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Nhật Bản

Tranh của học sinh Việt Nam được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Nhật Bản

Phương pháp xác định chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam

Phương pháp xác định chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam

VACPA: Hướng tới chuyên nghiệp, minh bạch

VACPA: Hướng tới chuyên nghiệp, minh bạch