Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 16 đến 22-7-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 16 đến 22-7-2018

Xây dựng chính phủ số, kinh tế số là mục tiêu trọng điểm

Xây dựng chính phủ số, kinh tế số là mục tiêu trọng điểm

Quảng Ninh trao đổi hơn 1 triệu văn bản có chữ ký số trên mạng dữ liệu chuyên dùng

Quảng Ninh trao đổi hơn 1 triệu văn bản có chữ ký số trên mạng dữ liệu chuyên dùng

ICT Summit 2018 với 6 thông điệp hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số

ICT Summit 2018 với 6 thông điệp hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số

Xây dựng chính phủ điện tử cần quyết tâm cao của hệ thống chính trị

Xây dựng chính phủ điện tử cần quyết tâm cao của hệ thống chính trị

Phó Chủ tịch VINASA: Doanh nghiệp CNTT Việt Nam đủ tự tin xây dựng Chính phủ điện tử

Phó Chủ tịch VINASA: Doanh nghiệp CNTT Việt Nam đủ tự tin xây dựng Chính phủ điện tử

Thông điệp của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại ICT Summit 2018