Giá rau quả xuất khẩu tuần 11 – 17/5/2018

Giá rau quả xuất khẩu tuần 11 – 17/5/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 13-19/4/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 13-19/4/2018

Giá rau quả xuất khẩu tuần 13-19/4/2018

Giá rau quả xuất khẩu tuần 13-19/4/2018

Giá cao su xuất khẩu tuần 16 - 22/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 9-15/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 9-15/3/2018

Giá đồ gỗ xuất khẩu tuần 9-15/3/2018

Giá đồ gỗ xuất khẩu tuần 9-15/3/2018

Giá rau củ xuất khẩu tuần 9-15/3/2018

Giá rau củ xuất khẩu tuần 9-15/3/2018

Giá đồ gỗ xuất khẩu tuần 2-8/3/2018

Giá đồ gỗ xuất khẩu tuần 2-8/3/2018

Giá rau củ xuất khẩu tuần 19 – 25/1/2018

Giá rau củ xuất khẩu tuần 19 – 25/1/2018

Giá chè xuất khẩu tuần 13 -20/10/2017

Giá chè xuất khẩu tuần 13 -20/10/2017