Hà Nội và 4 địa phương bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Hà Nội và 4 địa phương bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Kiện toàn nhân sự chủ chốt Cần Thơ, Đồng Nai, Gia Lai, Bắc Kạn

Kiện toàn nhân sự chủ chốt Cần Thơ, Đồng Nai, Gia Lai, Bắc Kạn

Kiện toàn nhân sự 6 tỉnh

Kiện toàn nhân sự 6 tỉnh

Đồng Nai thay hàng loạt lãnh đạo cấp huyện

Đồng Nai thay hàng loạt lãnh đạo cấp huyện

Đồng Nai thay đổi lãnh đạo chủ chốt của 5 huyện

Đồng Nai thay đổi lãnh đạo chủ chốt của 5 huyện

Đồng Nai thay đổi nhiều lãnh đạo cấp huyện

Đồng Nai thay đổi nhiều lãnh đạo cấp huyện

Đồng Nai thay đổi nhân sự sáu chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

Đồng Nai thay đổi nhân sự sáu chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 8 địa phương

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 8 địa phương