Quyền lực của nhà văn

Quyền lực của nhà văn

Nhà văn có quyền lực gì trong xã hội? Giữa hàng trăm nghề, nghề cầm bút nằm ở đâu trên chiếc thang bảng...