Công bố Ban Chấp hành Đảng bộ Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công bố Ban Chấp hành Đảng bộ Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025

36 Tỉnh ủy viên khóa cũ tham gia tái cử nhiệm kỳ mới 2020- 2025 đều trúng cử, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy...
Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Mặt trận Tổ quốc và các địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Mặt trận Tổ quốc và các địa phương

Cà Mau thay đổi nhân sự Bí thư huyện ủy U Minh

Cà Mau thay đổi nhân sự Bí thư huyện ủy U Minh

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Cao Bằng, Cà Mau triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Cao Bằng, Cà Mau triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự mới