Cuba: hơn 60% dân số tham gia đóng góp ý kiến cho Hiến pháp mới

Cuba: hơn 60% dân số tham gia đóng góp ý kiến cho Hiến pháp mới

Cuba thông qua dự thảo Hiến pháp mới với nhiều thay đổi quan trọng

Cuba thông qua dự thảo Hiến pháp mới với nhiều thay đổi quan trọng

Quốc hội Cuba thông qua sở hữu tài sản tư nhân

Quốc hội Cuba thông qua sở hữu tài sản tư nhân

Cuba bàn sửa đổi hiến pháp

Cuba bàn sửa đổi hiến pháp

Cuba đặt quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội

Cuba đặt quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội

Cuba sửa đổi hiến pháp chấp nhận kinh tế tư nhân

Cuba sửa đổi hiến pháp chấp nhận kinh tế tư nhân

Cuba hướng tới công nhận sở hữu tư nhân

Cuba hướng tới công nhận sở hữu tư nhân

Quốc hội Cuba thông qua Hội đồng Bộ trưởng mới

Quốc hội Cuba thông qua Hội đồng Bộ trưởng mới