Học sinh Việt Nam bội thu huy chương tại Olympic tin học Châu Á 2018

Học sinh Việt Nam bội thu huy chương tại Olympic tin học Châu Á 2018

Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á năm 2018

Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á năm 2018

Việt Nam giành Huy chương vàng tại Olympic Tin học Châu Á năm 2018

Việt Nam giành Huy chương vàng tại Olympic Tin học Châu Á năm 2018

Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học châu Á năm 2018

Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học châu Á năm 2018

Việt Nam đoạt 7 huy chương tại Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam đoạt 7 huy chương tại Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam đoạt 7 huy chương Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam đoạt 7 huy chương Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam giành Huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Tin học Châu Á năm 2018

Việt Nam giành Huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Tin học Châu Á năm 2018

Việt Nam đứng thứ 3 kỳ thi Olympic tin học châu Á 2018

Việt Nam đứng thứ 3 kỳ thi Olympic tin học châu Á 2018

Học sinh Việt Nam giành 7 huy chương Olympic tin học châu Á

Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic Tin học châu Á

Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic Tin học châu Á

Việt Nam giành được 1 HC Vàng, 4 HC Bạc Olympic Tin học châu Á

Việt Nam giành được 1 HC Vàng, 4 HC Bạc Olympic Tin học châu Á

Việt Nam giành 7/7 giải thưởng Tin học châu Á, đứng thứ 3 toàn đoàn

Việt Nam giành 7/7 giải thưởng Tin học châu Á, đứng thứ 3 toàn đoàn

Việt Nam giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Tin học châu Á 2018

Cả 7 HS Việt Nam giành huy chương Olympic Tin học châu Á 2018

Cả 7 HS Việt Nam giành huy chương Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam đoạt bảy huy chương tại Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic Tin học châu Á

Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic Tin học châu Á