Đổi mới nội dung, hình thức truyền thông về khoa học và công nghệ

Đổi mới nội dung, hình thức truyền thông về khoa học và công nghệ

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Nhân sự mới Thanh tra Chính phủ, TP.HCM, Nghệ An

Nhân sự mới Thanh tra Chính phủ, TP.HCM, Nghệ An

Nhân sự mới tại nhiều địa phương

Nhân sự mới tại nhiều địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Kiện toàn nhân sự một số địa phương

Kiện toàn nhân sự một số địa phương

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An