Đi lễ giờ hành chính, giám đốc kho bạc mất chức, 2 phó giám đốc bị kỷ luật

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc kho bạc mất chức, 2 phó giám đốc bị kỷ luật

Cách chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định vì đi lễ đầu năm

Cách chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định vì đi lễ đầu năm

Kỷ luật lãnh đạo, nhân viên Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định đi lễ trong giờ làm việc

Kỷ luật lãnh đạo, nhân viên Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định đi lễ trong giờ làm việc

Giáng chức Giám đốc kho bạc nhà nước TP Nam Định đi lễ đầu năm

Giáng chức Giám đốc kho bạc nhà nước TP Nam Định đi lễ đầu năm

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 12 đến ngày 18-3-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 12 đến ngày 18-3-2018

Giám đốc KBNN Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính bị mất chức

Giám đốc KBNN Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính bị mất chức

Giám đốc Kho bạc ở Nam Định nhận kết đắng

Giám đốc Kho bạc ở Nam Định nhận kết đắng

Giáng chức Giám đốc Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Giáng chức Giám đốc Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Đi lễ trong giờ làm việc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước bị miễn nhiệm chức vụ

Đi lễ trong giờ làm việc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước bị miễn nhiệm chức vụ