Vua nào nước ta đánh tan 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng?

Vua nào nước ta đánh tan 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng?

Theo sách Hoài Nam Tử và nhiều tư liệu lịch sử hiện nay, từ năm 218-208 TCN, quân ta từng đánh tan 50 vạn...