Đồng Nai có 12 sản phẩm OCOP giai đoạn 2019-2020

Qua kết quả đăng ký tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của các cá nhân, tập thể trên địa bàn...