Ảo thuật gia Việt so tài sao ngoại

Ảo thuật gia Việt so tài sao ngoại

Cùng với ảo thuật gia Abdul Hakim (Malaysia), Bhola (Ấn Độ) Hany Show (Ai Cập), ảo thuật gia Nguyễn Phương...