Nếu không là người Việt, bạn sẽ là gì trong thế giới toàn cầu?

Nếu không là người Việt, bạn sẽ là gì trong thế giới toàn cầu?

Trước khi đi đến với thế giới, bạn cần biết rõ bạn là ai trước khi nói đến những mục tiêu lớn lao về...