Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: HNNG 30 là một điểm sáng trong thành tựu chung

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: HNNG 30 là một điểm sáng trong thành tựu chung

HNNG 30: Đẩy mạnh Ngoại giao phục vụ Phát triển trong Hội nhập quốc tế

HNNG 30: Đẩy mạnh Ngoại giao phục vụ Phát triển trong Hội nhập quốc tế

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Để Việt Nam tự tin nơi bể lớn

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Để Việt Nam tự tin nơi bể lớn

Bảo hộ công dân: Chuyên nghiệp, kịp thời, hiệu quả

Bảo hộ công dân: Chuyên nghiệp, kịp thời, hiệu quả

Hơn 700 đại biểu tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Hơn 700 đại biểu tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Hơn 700 đại biểu tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Hơn 700 đại biểu tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả

Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả

Đoàn đại biểu Hội nghị Ngoại giao 30 viếng lăng Bác

Đoàn đại biểu Hội nghị Ngoại giao 30 viếng lăng Bác

HNNG 30: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

HNNG 30: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII