Đình chỉ vụ kiện bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai

Đình chỉ vụ kiện bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tại hợp đồng góp vốn năm 2011, FPT Capital đã rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện,...