Một hồ Tây - Hai lịch sử

Một hồ Tây - Hai lịch sử

Đã từng có hai hồ Tây trong lịch sử, một hồ Tây của Nguyễn Huy Lượng (? - 1808) trong 'Tụng Tây Hồ phú' và...