Binh chủng Đặc công sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Binh chủng Đặc công sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Lần đầu thi giảng dạy chính trị đã đạt giải nhất

Lần đầu thi giảng dạy chính trị đã đạt giải nhất

Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả tham mưu, chỉ đạo

Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả tham mưu, chỉ đạo

Trao giải Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị toàn quân 2018

Trao giải Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị toàn quân 2018

Quân đoàn 1 đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị

Quân đoàn 1 đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị

Binh chủng Tăng thiết giáp khai mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018

Binh chủng Tăng thiết giáp khai mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018

Khai mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị 2018

Khai mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị 2018