Cơ hội giảm đầu mối, loại cán bộ yếu

Cơ hội giảm đầu mối, loại cán bộ yếu

Tìm hướng đi cho các đơn vị nghệ thuật trong tình hình mới

Tìm hướng đi cho các đơn vị nghệ thuật trong tình hình mới

Hướng đi nào cho các đơn vị nghệ thuật và nghệ sĩ ca múa nhạc trong tình hình mới

Hướng đi nào cho các đơn vị nghệ thuật và nghệ sĩ ca múa nhạc trong tình hình mới

Sau ba năm tinh giản được gần 40.000 biên chế

Sau ba năm tinh giản được gần 40.000 biên chế

Bỏ cấp tổng cục, Bộ Công an có thể thừa cấp phó đến năm 2021

Bỏ cấp tổng cục, Bộ Công an có thể thừa cấp phó đến năm 2021

Sắp xếp đơn vị hành chính: Không gượng ép để làm cho xong việc

Sắp xếp đơn vị hành chính: Không gượng ép để làm cho xong việc

Ứng dụng CNTT nhằm kiểm soát việc kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020

Ứng dụng CNTT nhằm kiểm soát việc kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020

Thông tư 09 về sáp nhập thôn có cản trở thực hiện Nghị quyết 18?

Thông tư 09 về sáp nhập thôn có cản trở thực hiện Nghị quyết 18?