Mọi tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu

Mọi tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu

Một nội dung quan trọng của công tác đấu tranh chống tham nhũng là mọi tài sản tham nhũng phải được thu...