Vẹn tròn một tình yêu

Vẹn tròn một tình yêu

'Trẻ khuyết tật cũng như những bông hoa trong gió, rất mong manh và dễ bị tổn thương. Trẻ khuyết tật cũng...