Những 'bối rối' trong dự thảo Luật Kiến trúc

Những 'bối rối' trong dự thảo Luật Kiến trúc

Chiều nay, Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019

Chiều nay, Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019

Cần quy định thêm trách nhiệm của hội đồng Kiến trúc quốc gia

Cần quy định thêm trách nhiệm của hội đồng Kiến trúc quốc gia

Dự án Luật Kiến trúc: Còn 'vụng' về kỹ thuật lập pháp, văn phong pháp lý

Dự án Luật Kiến trúc: Còn 'vụng' về kỹ thuật lập pháp, văn phong pháp lý

Dự án Luật Kiến trúc: Xem xét sửa đổi về kỹ thuật lập pháp, văn phong pháp lý

Dự án Luật Kiến trúc: Xem xét sửa đổi về kỹ thuật lập pháp, văn phong pháp lý

Cần có công cụ quản lý các công trình kiến trúc phù hợp với thuần phong, mỹ tục

Cần có công cụ quản lý các công trình kiến trúc phù hợp với thuần phong, mỹ tục

Trình luật khắc phục tình trạng công trình kiến trúc phản cảm

Trình luật khắc phục tình trạng công trình kiến trúc phản cảm

Tránh chồng chéo trong quản lý đô thị, nông thôn, khu phố cổ

Tránh chồng chéo trong quản lý đô thị, nông thôn, khu phố cổ

Luật Kiến trúc cần quy định cụ thể để bảo vệ bản quyền thiết kế cho kiến trúc sư

Luật Kiến trúc cần quy định cụ thể để bảo vệ bản quyền thiết kế cho kiến trúc sư

Dự thảo Luật Kiến trúc: Phạm vi điều chỉnh còn bó hẹp

Dự thảo Luật Kiến trúc: Phạm vi điều chỉnh còn bó hẹp

Xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc