Đầu tư xây dựng nhiều bến cảng

Đầu tư xây dựng nhiều bến cảng

Theo quy hoạch, cảng biển Khánh Hòa được xác định là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), về...