Cà Mau từ chối ủy thác bảo trì đường Hồ Chí Minh

Cà Mau từ chối ủy thác bảo trì đường Hồ Chí Minh

Cà Mau từ chối ủy thác bảo trì đường Hồ Chí Minh về Đất Mũi

Cà Mau từ chối ủy thác bảo trì đường Hồ Chí Minh về Đất Mũi

Thay đổi nhân sự lớn tại Cà Mau: Điều động, luân chuyển hàng loạt bí thư huyện ủy

Thay đổi nhân sự lớn tại Cà Mau: Điều động, luân chuyển hàng loạt bí thư huyện ủy

Cà Mau luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Cà Mau có tân Giám đốc Sở GTVT

Cà Mau có tân Giám đốc Sở GTVT

Cà Mau luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Cà Mau luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt tỉnh Cà Mau

Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt tỉnh Cà Mau