Hiệu quả từ chuẩn hóa cán bộ quân sự cấp xã

Hiệu quả từ chuẩn hóa cán bộ quân sự cấp xã

Việc thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo cán...