Bộ Quốc phòng tiếp tục cho thôi học 7 thí sinh trường quân đội sau khi chấm thẩm định

Bộ Quốc phòng tiếp tục cho thôi học 7 thí sinh trường quân đội sau khi chấm thẩm định

Buộc thôi học 7 thí sinh trường Quân đội sau khi chấm thẩm định

Buộc thôi học 7 thí sinh trường Quân đội sau khi chấm thẩm định

Trường quân đội trả về địa phương 7 thí sinh được nâng điểm

Các trường quân đội đuổi học 7 thí sinh sau khi chấm thẩm định

Các trường quân đội đuổi học 7 thí sinh sau khi chấm thẩm định

Thí sinh Hòa Bình bị hạ điểm sau chấm thẩm định vẫn được học trường quân đội

Thí sinh Hòa Bình bị hạ điểm sau chấm thẩm định vẫn được học trường quân đội

Buộc thôi học 7 thí sinh trường Quân đội sau khi chấm thẩm định

Buộc thôi học 7 thí sinh trường Quân đội sau khi chấm thẩm định

Buộc thôi học 7 thí sinh trường Quân đội sau khi chấm thẩm định

Buộc thôi học 7 thí sinh trường Quân đội sau khi chấm thẩm định

Buộc thôi học 7 thí sinh trường Quân đội sau khi chấm thẩm định

Bộ Quốc phòng buộc thôi học 7 thí sinh Hòa Bình và Sơn La sau khi chấm thẩm định

Bộ Quốc phòng buộc thôi học 7 thí sinh Hòa Bình và Sơn La sau khi chấm thẩm định

Buộc thôi học 7 thí sinh trường Quân đội sau khi chấm thẩm định

Buộc thôi học 7 thí sinh trường Quân đội sau khi chấm thẩm định