Vận động người lớn tham gia học tập tại Trung tâm Học tập cộng đồng

Vận động người lớn tham gia học tập tại Trung tâm Học tập cộng đồng

Các trường ĐH phải thay đổi nhanh hơn phương pháp đào tạo theo hướng 'mở'

Các trường ĐH phải thay đổi nhanh hơn phương pháp đào tạo theo hướng 'mở'

Nỗ lực gỡ bỏ rào cản trong đầu tư giáo dục

Nỗ lực gỡ bỏ rào cản trong đầu tư giáo dục

Bài 1: Nhiều bất cập cần được tháo gỡ

Bài 1: Nhiều bất cập cần được tháo gỡ

Hội thảo 'Vai trò của trường đại học với việc học tập suốt đời ở người lớn'

Phải xóa bằng được bệnh hình thức, gian lận trong môi trường giáo dục

Phải xóa bằng được bệnh hình thức, gian lận trong môi trường giáo dục

Học tập suốt đời là con đường duy nhất để phát triển bền vững

Học tập suốt đời là con đường duy nhất để phát triển bền vững

Lãng phí phòng chức năng của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng

Lãng phí phòng chức năng của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng

Giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục thường xuyên?

Giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục thường xuyên?

Đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Xây dựng xã hội học tập là mục tiêu xuyên suốt của công tác khuyến học

Xây dựng xã hội học tập là mục tiêu xuyên suốt của công tác khuyến học

Hà Tĩnh xây dựng xã hội học tập

Hà Tĩnh xây dựng xã hội học tập