Thống đốc NHNN: sớm hoàn thiện khung pháp lý cho ngân hàng số và Fintech phát triển

Thống đốc NHNN: sớm hoàn thiện khung pháp lý cho ngân hàng số và Fintech phát triển

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung vào Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) các nội...

Cảnh báo rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố xảy ra ở công nghệ tài chính

NHNN muốn 'siết' hoạt động Fintech để tránh rủi ro

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Demo Day - Ngày trình diễn các giải pháp công nghệ

Demo Day - Ngày trình diễn các giải pháp công nghệ