Kiện toàn nhân sự 8 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 8 tỉnh thành

Hải Phòng bổ nhiệm, kiện toàn một số cán bộ chủ chốt

Hải Phòng bổ nhiệm, kiện toàn một số cán bộ chủ chốt

Quận Lê Chân, Dương Kinh và Đài PT&TH Hải Phòng, có nhân sự mới

Quận Lê Chân, Dương Kinh và Đài PT&TH Hải Phòng, có nhân sự mới

Hải Phòng Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương

Hải Phòng Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương

Bổ nhiệm nhân sự mới các bộ, ngành, địa phương tuần qua

Bổ nhiệm nhân sự mới các bộ, ngành, địa phương tuần qua

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hải Phòng và Hà Nội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hải Phòng và Hà Nội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hải Phòng, Hà Nội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hải Phòng, Hà Nội