Về nơi Hai Vua Bà

Về nơi Hai Vua Bà

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, chúng ta tự hào có hai vị nữ Vương đã từng quét sạch ngoại xâm ra...