Lãnh đạo Hà Nội tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Lãnh đạo Hà Nội tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội

Lãnh đạo TP tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Lãnh đạo TP tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Chúc mừng Giáng sinh đến các vị chức sắc và giáo dân

Chúc mừng Giáng sinh đến các vị chức sắc và giáo dân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội