Để có một tầng lớp trí thức thực sự ngang tầm quốc tế

Để có một tầng lớp trí thức thực sự ngang tầm quốc tế

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công khai 555 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt...